ASV Leveringsvoorwaarden

Versie juni 2013

Zoals deze zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.


Artikel 1: ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van opdrachtgevers ("cliŽnten") door ASV.
2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk en alleen door de directie van ASV. Door cliŽnten gehanteerde (inkoop-)voorwaarden zijn geen onderdeel van de tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten, zolang de aanvaarding van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is geschied door de directie van ASV.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen ASV en kopers/opdrachtgevers handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf en op overeenkomsten tussen ASV en kopers/opdrachtgevers niet handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf (consumenten). De dwingendrechtelijke bepalingen van Boek 7 BW en andere dwingendrechtelijke bepalingen zijn en blijven gelden voor deze beide categorieŽn van overeenkomsten.
4. ASV zal bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van haar cliŽnten rekening houden.

Artikel 2: DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van ASV en/of waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend. Door ASV verstrekte afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn niet bindend. Afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen ASV steeds gerechtigd is het gewijzigde model te leveren. Eveneens is ASV gerechtigd, zonder voorkennis of medeweten van cliŽnt technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door ASV verkochte of bij ASV ter reparatie aangeboden auto's, hun uitrusting en/of onderdelen.
2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn exclusief aflossingsverplichtingen betreffende de in te ruilen zaak, tenzij deze nadrukkelijk in de calculatie staat opgenomen.
3. Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag der feitelijke levering geldende prijzen. CliŽnt heeft niet het recht dienovereenkomstig te (doen) ontbinden in het geval deze prijs mocht afwijken van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijs. In het geval cliŽnt een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is ASV uitsluitend tot prijsaanpassing bevoegd nadat drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken en ASV voor het verstrijken van deze termijn nog niet heeft gepresteerd.
4. Alle overeenkomsten, wijzigingen daarvan daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door de directie van ASV.
5. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen heffingen worden te allen tijde doorberekend, ook terzake van voor de inwerkingtreding hiervan gedane aanbiedingen en/of tot stand gekomen overeenkomsten.
6. De zakelijke cliŽnt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste BTW-facturatie en/of levering onder de margeregeling. Dit geldt tevens wanneer na levering wordt verzocht om wijziging van facturatie naar een andere entiteit van de cliŽnt. Bij een mogelijke fiscale claim aan het adres van ASV, vordert ASV de claim bij de cliŽnt.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service-, keurings- en transportkosten, alsmede kosten van rijklaar maken en omzetbelasting niet bij de prijs inbegrepen. De prijzen van ASV zijn berekend voor levering af bedrijf; bij aflevering elders op verzoek van cliŽnt zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.
8. CliŽnt dient naast de aankoopprijs, indien sprake is van koop van een nieuwe auto waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3500 kg, tevens een zogenaamde verwijderingsbijdrage te betalen als geregeld in de Wet Milieubeheer en algemeen verbindend verklaard door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 3: PRIJSOPGAVE EN TERMIJN BIJ REPARATIE EN ONDERHOUD

CliŽnt kan voor of bij het verstrekken van een opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering. Bij een aanzienlijke overschrijding van de prijs (meer dan 10%) is cliŽnt gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen, waarbij hij gehouden blijft de kosten te voldoen van de reeds door ASV in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden.

Artikel 4: SCHADETAXATIE

Indien ASV schadetaxatie heeft verricht, zullen aan cliŽnt de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht met een minimum van € 125,00 exclusief BTW. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien ASV een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met ASV wordt overeengekomen.

Artikel 5: PARTIJEN

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met de directie van ASV, heeft een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met ASV aangaat als vertegenwoordiger namens een derde partij, te gelden als partij bij de overeenkomst, zodat vertegenwoordiger en vertegenwoordigde naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de juiste nakoming van de overeenkomst.

Artikel 6: BETALING

1. Tenzij, met schriftelijke goedkeuring van de directie van ASV, anders is overeengekomen moet betaling ŗ contant geschieden aan ASV of op een door ASV aan te wijzen bankrekening bij de aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting. Alleen dwingend rechtelijke bepalingen kunnen hieraan af doen.
Bij betaling middels creditcard zal het te betalen bedrag worden vermeerderd met de creditcardprovisie.
2. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient betaling uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting. Alleen dwingend rechtelijke bepalingen kunnen hieraan af doen.
3. ASV is te allen tijde gerechtigd cliŽnt te verplichten tot een vooruit- of aanbetaling. ASV is ook te allen tijde gerechtigd cliŽnt te verplichten tot het stellen van zekerheid (op door ASV te bepalen wijze) ter juiste nakoming van zijn verplichtingen. In geval ASV wenst dat ter zake een pandrecht wordt gevestigd op zaken die zij onder zich heeft, dan dient cliŽnt hieraan mee te werken. Is cliŽnt een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het betreft een koopovereenkomst, dan kan cliŽnt door ASV tot vooruitbetaling of aanbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.
4. ASV is bevoegd zaken die zij van cliŽnt of ingevolge een met hem gesloten overeenkomst of anderszins, onder zich heeft of krijgt terug te houden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen (ongeacht uit welke overeenkomst) het door hem aan ASV verschuldigde. De bepalingen van BW ter zake van retentierecht zijn op deze bevoegdheid van toepassing.
5. CliŽnt is stallingskosten verschuldigd berekend overeenkomstig het in art. 8 lid 3 bepaalde, zolang ASV zaken op grond van dit artikel onder zich houdt.
6. Indien cliŽnt niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, sursťance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt uitgesproken, dan wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en zijn de aan ASV verschuldigde bedragen, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken, onmiddellijk opeisbaar vermeerderd met een rente van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend. ASV heeft in dat geval het recht de uitvoering van eventuele andere voortdurende overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met cliŽnt geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar keuze van ASV, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding aan cliŽnt.
7. In geval van ontbinding van een overeenkomst, heeft ASV aanspraak op schadevergoeding. Haar schade wordt daarbij gesteld op ten minste 20% van de waarde van verkochte zaak (dus ongeacht de waarde van een eventueel in te ruilen zaak), zoals vermeld op de betreffende factuur of althans ten minste 20% van het te factureren bedrag voor de in gevolge de (ontbonden) overeenkomst te verrichten werkzaamheden, onverminderd de bevoegdheid van ASV om aanspraak te maken op de werkelijk door haar geleden schade, zo deze meer bedraagt.
8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke door ASV worden gemaakt voor de incasso komen voor rekening van de cliŽnt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld voor zakelijke klanten op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500 exclusief BTW. Voor natuurlijke personen geldt de wettelijke beperking.
9. CliŽnt stemt in dat vorderingen en schulden onderling verrekend kunnen worden met de bedrijven van het concern Houdstermaatschappij Hendriks B.V.

Artikel 7: AFLEVERING

1. Levertijden gelden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, als bij benadering te zijn aangegeven. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
2. Indien een uitdrukkelijk overeengekomen levertijd, anders dan door een aan cliŽnt toe te rekenen omstandigheid, door ASV wordt overschreden, is cliŽnt bevoegd de overeenkomst te ontbinden, nadat hij bij wijze van ingebrekestelling, aan ASV uitdrukkelijk schriftelijk een nadere termijn voor nakoming heeft gesteld van ten minste acht weken. CliŽnt is gehouden de door ASV ter zake van nakoming gemaakte kosten te vergoeden, tenzij de niet-nakoming, die tot ontbinding van de overeenkomst leidt, aan ASV te verwijten is. In ieder geval worden de feiten en omstandigheden vermeld in artikel 9 geacht niet aan ASV te wijten te zijn. In afwijking van het hiervoor bepaalde zal een vertraging in de aflevering van andere dan het voertuig geen ontbinding van de overeenkomst tot gevolg kunnen hebben.
3. Vanaf het tijdstip dat cliŽnt is medegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van cliŽnt. Indien de zaak niet binnen 8 dagen na dat tijdstip is afgehaald, is ASV gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het ter plaatse geldende tarief.
4. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak, cliŽnt, in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak, de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet definitief in de macht van ASV heeft gebracht. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. ASV is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd.
Bij aflevering dient de in te ruilen zaak vrij van verpanding te worden overhandigd.
5. Vervangen onderdelen worden alleen aan cliŽnt afgedragen indien zulks bij het sluiten van de reparatieovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. In andere gevallen worden deze onderdelen aan ASV om niet, in eigendom overgedragen.
6. Het risico van door ASV ter reparatie of anderszins onder ASV beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van ASV, bij cliŽnt.

Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. ASV behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliŽnt afgeleverde zaken, totdat cliŽnt aan al zijn financiŽle verplichtingen jegens ASV (ongeacht uit welke overeenkomst) heeft voldaan. Indien ASV in het kader van de betreffende verkoopovereenkomst, in opdracht van cliŽnt voor zijn rekening werkzaamheden heeft verricht, geldt dit eigendomsvoorbehoud ook uitdrukkelijk totdat cliŽnt aan zijn financiŽle verplichtingen ter zake van deze werkzaamheden heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud bij vorderingen die ASV jegens cliŽnt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliŽnt in een of meer van zijn verplichtingen jegens ASV.
2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op cliŽnt is overgegaan mag cliŽnt deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden, ieder evenement dat ASV, in haar hoedanigheid van eigenaar, schaadt of kan schaden, aan ASV te melden. ASV is tot generlei vrijwaring van cliŽnt voor diens
aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart cliŽnt ASV voor alle aanspraken die derden jegens ASV geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
3. CliŽnt is verplicht de zaak voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen het WA en cascorisico te verzekeren en verzekerd te houden. CliŽnt verleent ASV hierbij een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens hem in ontvangst te nemen.
4. Indien cliŽnt met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet, of ASV goede grond geeft dat hij daarin tekort zal schieten, is ASV gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal cliŽnt op basis van de marktwaarde van de teruggenomen zaak worden gecrediteerd, welk bedrag in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts terzake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan ASV verschuldigd is.

Artikel 9: OVERMACHT

1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor ASV ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is ASV gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring, hetzij de uitvoering voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij te ontbinden onder de mededeling aan cliŽnt van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken, zonder dat ASV tot enige schadevergoeding jegens cliŽnt gehouden zal zijn. Gedurende de opschortingsperiode van zes maanden is ASV bevoegd, en aan het einde daarvan is ASV verplicht, te kiezen voor nakoming dan wel voor ontbinding van de overeenkomst.
2. Onder overmacht worden ondermeer de volgende omstandigheden begrepen: (burger)oorlog en oproer, ook buiten Nederland, gehele of gedeeltelijke mobilisatie; epidemieŽn; brand en andere storingen in ASV; wijziging van (mede op de overeenkomst betrokken) valutaverhoudingen of van andere factoren die de door ASV berekende prijzen mede bepalen; stopzetting van de productie van het verkochte model; transportmoeilijkheden, werkstakingen of andere collectieve acties, stremming, uitsluiting; diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van ASV waaronder begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enige in reparatie of stalling gegeven zaak en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen; niet of niet tijdige levering aan ASV door haar toeleveranciers; niet of niet tijdige uitvoering van door ASV aan derden uitbestede werkzaamheden; in- en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was; alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang van ASV wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van ASV kan worden verlangd.

Artikel 10: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Op afgeleverde zaken wordt door ASV garantie verleend als vermeld op en onder de voorwaarden van de aan cliŽnt ter hand gestelde garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren ter hand gesteld, dan zal ASV ten aanzien van zaken die door ASV van derden worden betrokken of ten aanzien van werkzaamheden die in opdracht van ASV door derden worden verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gebonden zijn dan die welke ASV van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen.
2. ASV garandeert de door ASV verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie, met een maximum van 25.000 gereden kilometers, De garantie houdt in dat ASV de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen, mits onverwijld aan ASV gemeld, voor eigen rekening zal verhelpen. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien cliŽnt zelf of derden zonder voorafgaande goedkeuring van ASV werkzaamheden heeft verricht, die direct of indirect in verband staan met de door ASV verrichte reparatiewerkzaamheden, ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.
3. Ter zake van door ASV afgeleverde zaken en verrichte reparatiewerkzaamheden of andere diensten is ASV, behoudens in het geval ASV ter zake van de schade een ernstig verwijt kan worden gemaakt, niet verder aansprakelijk jegens cliŽnt, dan voor zover zulks voortvloeit uit de in de leden 1 en 2 vermelde garanties.
4. ASV is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Hetzelfde geldt terzake van als gevolgschade te kwalificeren letsel- en/of overlijdensschade, tenzij voor de betreffende schade zijdens ASV productaansprakelijkheid zou bestaan, als geregeld in titel 6.3 van het BW., dan wel in geval van opzet of ernstige verwijtbaarheid zijdens ASV.
5. ASV is in geen geval aansprakelijk voor schade door oneigenlijk gebruik van de wasstraat alsmede het niet opvolgen van instructies. Bij schade veroorzaakt door gebreken aan de wasinstallatie, is deze schade beperkt tot ten hoogste € 4.500 aan het voertuig. Andere schade wordt niet vergoed. ASV honoreert bij vermeende aansprakelijkheid geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en/of herstel die zijn uitgevoerd door een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Bij twijfel of de vordering van de schade gegrond is, is ASV gerechtigd een expert in te schakelen op kosten van ongelijk. De uitkomst van dit rapport is bindend.
6. Tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten is ASV nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan zij aan cliŽnt ter zake van de betreffende overeenkomst heeft gefactureerd.
7. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen de aansprakelijkheid van ASV beperkt tot de hoogte van het bedrag dat door de door ASV gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

Artikel 11: RECLAME

1. Reclames terzake van door ASV geleverde zaken of door ASV verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd doch in ieder geval binnen 8 dagen bij ASV te worden ingediend op
strafte van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van de zaak c.q. het moment van het verrichten van de dienst.
2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door ASV afgeleverde zaken zoals krassen, deuken en dergelijke is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.
3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door ASV geadviseerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en zonodig deugdelijk verpakt te zijn.
4. Bij mondelinge overeenkomsten berust het risico van vergissingen uitsluitend bij cliŽnt.

Artikel 12: DWINGEND RECHT

Is of wordt een deel van deze algemene voorwaarden in strijd met dwingend rechtelijke bepalingen of kan om een andere reden een deel van deze voorwaarden worden aangetast, dan blijft de rest van de algemene voorwaarden onderdeel van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten die worden gesloten door ASV is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: GESCHILLEN

Voor beslechting van geschillen, verband houdende met of voortvloeiende uit met cliŽnten gesloten overeenkomsten, is de volgens de wet bevoegde rechter bevoegd, dan wel, naar de keuze van ASV de rechter te ’s-Hertogenbosch. Indien cliŽnt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt slechts de door de wet bevoegd geachte rechter.

Artikel 15: PRIVACYBEDING

De persoonsgegevens, die worden vermeld op een opdrachtformulier, worden opgenomen in de persoonsregistratie dat ASV van cliŽnt heeft. Aan de hand van deze registratie kan ASV cliŽnt een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en haar garantieverplichtingen jegens cliŽnt nakomen. Namens de stichting RAI Data Centrum (RDC) deelt ASV mede dat deze gegevens tevens worden opgenomen in de centrale gegevensbank van de autobranche in Nederland. Deze registratie wordt gebruikt om cliŽnt te voorzien van voor hem actuele auto-informatie en voorts voor oproepen voor de periodieke keuring en eventuele terugroepacties. Om redenen van doelmatigheid loopt de overdracht van de gegevens via de kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien cliŽnt niet wenst te worden opgenomen in de registratie van de RDC, kan hij dit rechtstreeks aan de RDC (Postbus, 74707, 1070 BS, Amsterdam) of via Antwoordnummer 666 te Amsterdam kenbaar maken. Tevens worden de naam en adresgegevens beschikbaar gesteld aan Mercedes-Benz Nederland waaraan marketingactiviteiten kunnen worden uitbesteed.

 

Waar bent u naar op zoek?